MŪSŲ MOKYKLA
PROJEKTO „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“ 
EDUKACINIŲ PROGRAMŲ IR KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ VEIKLAI DALYVĖ

     Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įgyvendina projektą, finansuojamą iš ES lėšų, „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projekto  tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse. Projekto veiklos padės:

  • sukurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėse, padidins paslaugų prieinamumą ir įvairovę;
  • sudarys vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. 

Projekte dalyvauja 200 šalies mokyklų.

     Mokyklos atrinktos įvertinus jų motyvaciją, užmegztas kūrybinės, gamtamokslinės, ekologinės krypties partnerystes, dalyvavimą tarptautiniuose ir šalies projektuose, inovatyvių ugdymo metodų taikymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese, NVŠ veiklos skatinimą ir sklaidą mokykloje, dėmesį specialiųjų ugdymo poreikių turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams, bendruomenės dalyvavimą mokyklos gyvenime. Stengtasi įtraukti mokyklas iš visų šalies regionų, suteikti daugiau ugdymo(si) galimybių nutolusių miestelių ir kaimų mokyklų mokiniams. 

     Projekto veiklos vykdomos dviem etapais: 2017 m. vasario mėn.–2018 m. vasario mėn. ir 2018 m. vasario mėn.–2019 m. vasario mėn. Mūsų mokykla atrinkta į antrą projekto veiklų etapą.

     Kiekvienai atrinktai mokyklai pasiūlyta dalyvauti 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: 2 kultūrinės-menininės krypties, 2 technologijų ir kūrybinių industrijų krypties, gamtinės ir ekologinės krypties. Kiekvienos programos trukmė – viena valanda. Dalyvauti programoje vienu metu galės 20–25 mokiniai (skirtingose programose galės dalyvauti skirtingi mokiniai). 

     Pasirinktos 6 edukacinės programos, mokinių atvežimas iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežimas iki mokyklos bus finansuojama iš projekto lėšų.

Plačiau skaitykite čia

 

Mokyklos informacija