^Į pradžią
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

 

PAGRINDINIO UGDYMPROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS


    Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848).
    Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniui (klasei) ir naujai skiriamas 1 mėn. adaptacinis laikotarpis. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai nepatenkinamais pažymiais nevertinami.
    Socialinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ir jai skiriama 5 pamokų (valandų) trukmės veikla per mokslo metus. Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, vykdoma ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, metu. Socialinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis ir jų vykdymu.
    Pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje sudarytos sąlygos mokiniui geriau pažinti savo gebėjimus, kad jis galėtų apsispręsti ir tinkamai pasirinkti, ko mokysis toliau. Mokiniams pagal mokyklos galimybes sudaromos sąlygos pasirinkti lietuvių kalbos ir matematikos modulius pagal polinkius ir gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 (Žin., 2008, Nr. 35-1260).

 

DALYKAI IR JIEMS SKIRIAMŲ PAMOKŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI 2014-2015 M.M

 

DALYKAI IR JIEMS SKIRIAMŲ PAMOKŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI
LYGUMŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE 2014-2015 M.M.

 

Copyright © 2013. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.