^Į pradžią
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008 Nr. 99-3848).

 

 

DALYKAI IR JIEMS SKIRIAMŲ PAMOKŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ PRADINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI 2014-2015 M.M.

Dalykai

Dalyko savaitinių pamokų skaičius

1 klasė

2 klasė

3 klasė

2-3 klasės (jung

tinės)

4 klasė

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

1

   

1

1

Kalbos:

         

Lietuvių kalba (gimtoji)

8

1

1

6

7

Užsienio kalba (anglų)

-

   

2

2

Matematika

4

1

1

4

4

Pasaulio pažinimas

2

   

2

2

Dailė ir technologijos

2

   

2

2

Muzika

2

   

2

2

Kūno kultūra

3

 

1

2

3

Pamokų skaičius mokiniui

22

2

3

21

23

Neformalusis švietimas

2

   

2

2

 

 

DALYKAI IR JIEMS SKIRIAMAS VALANDŲ SKAIČIUS PRADINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI LYGUMŲ SKYRIUJE 2014-2015 M.M.

Dalykai

Dalyko savaitinių pamokų skaičius

1 klasė

2 klasė

1-2 klasės (jungtinės)

3 klasė

4 klasė

3-4 klasės (jungtinės)

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

   

1

   

1

Kalbos:

           

Lietuvių kalba (gimtoji)

1

2

6

1

1

6

Užsienio kalba (anglų)

-

2

     

2

Matematika

2

1

3

2

1

3

Pasaulio pažinimas

   

2

   

2

Dailė ir technologijos

   

2

   

2

Muzika

   

2

   

2

Kūno kultūra

Šokis

1

 

2

   

2

1

Pamokų skaičius mokiniui

4

5

18

3

2

21

Neformalusis švietimas

   

2

   

2

Copyright © 2013. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.